Komisja Europejska planuje rozszerzenie prawa autorskiego w UE w sposób zagrażający podstawowym funkcjom internetu: udostępniania linków i przesyłania plików.

Niezależni eksperci akademiccy krytykują te plany, używając nietypowo bezpośrednich określeń takich jak „nieprzemyślane”, „niepożądane”, „prawdopodobnie nieprowadzące do osiągnięcia czegokolwiek”, „stanowiące ingerencję w wolność słowa”, „wykazujące alarmujące lekceważenie praw podstawowych” i złe dla wszystkich – od autorów, małych wydawców i przedsiębiorstw typu start-up po całą branżę informacyjną (zob. źródła poniżej).

Parlament Europejski podejmie wkrótce decyzję w sprawie tych planów. Podczas gdy niektórzy posłowie wyraźnie podzielają krytykę ekspertów, inni nie tylko popierają te plany, ale, co jest niewiarygodne, nawet starają się je rozszerzyć.

Eksperci nt. reformy: Niektórzy posłowie do Parlamentu Europejskiego nt. reformy:

1. Dodatkowe prawa autorskie dla portali informacyjnych

Plan Komisji Europejskiej: Wprowadzenie dodatkowych praw autorskich dla wydawców portali informacyjnych. Rozpowszechnianie lub kopiowanie nawet najkrótszego fragmentu z artykułu wymagałoby wówczas licencji od wydawcy. Wpłynęłoby to na udostępnianie linków do artykułów na Facebooku lub Twitterze, ponieważ ukazujący się niewielki podgląd – zdjęcie, nagłówek, fragment – stanowiłby naruszenie nowego prawa.

Niezależni eksperci:

„Panuje niezależny konsensus w środowisku naukowym, że [this] nie można [tego] pozostawić.” List otwarty europejskich ośrodków badawczych

„Stanowiłoby to ingerencję w wolność słowa, co wymaga znacznie dokładniejszej analizy” prof. dr Mireille van Eechoud, Instytut Prawa Informacji, Uniwersytet w Amsterdamie

Niepotrzebne, niepożądane, wprowadziłoby niedopuszczalny poziom niepewności i prawdopodobnie nie doprowadziłoby do osiągnięcia czegokolwiek poza zwiększeniem […] złożoności i kosztów” 37 brytyjskich profesorów i naukowców zajmujących się własnością intelektualną, prawem informacji i gospodarką cyfrową

„będzie … negatywnie wpływać na wolność słowai swobodny dostęp do informacji”, „nie przyniesie żadnych korzyści branży gazetowej„, „ostatecznie zapewni przywileje […] dostawcom takim jak Google”, „przedsiębiorstwa typu start-up nie będą miały możliwości wejścia na ten wschodzący rynek” Europejskie Stowarzyszenie Praw Autorskich

„Poważna, nieuzasadniona ingerencja w prawa podstawowe„, „nieuzasadnione ekonomicznie”, ” nie przyniesie dodatkowych dochodów dla wydawców prasy”, „nie będzie sprzyjać wysokiej jakości dziennikarstwu„, „negatywnie wpływa na autorów„, „Decyzja między dwiema wersjami porażki (nieważność lub nieskuteczność) zajmie lata […] bez wspierania osiągnięcia jakichkolwiek celów” prof. dr Alexander Peukert, Goethe-Universität Frankfurt am Main

Szkodliwe dla interesów autorów„, „Zbyt szerokie„, „Negatywny wpływ na małych wydawców„, „Ryzyko związane z niepożądanymi konsekwencjami w odniesieniu do dopuszczalności i legalności całego systemu praw autorskich” Ośrodek Międzynarodowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet w Strasburgu

Obrońcy praw i zainteresowane strony:

Okropne rozwiązanie, które nie jest dobre dla nikogo(Communia), „Może mieć poważny negatywny wpływ na różnorodność mediów, innowacje i dostęp do informacji” (Open Rights Group), „Ograniczyłoby wolność akademicką(Research Libraries), „Trucizna dla europejskich przedsiębiorców(Przedsiębiorstwa typu start-up), „stworzyłoby sytuację typu przegrana–przegrana dla wydawców prasowych, dziennikarzy, wyszukiwarek, agregatorów informacji prasowych i wreszcie dla użytkowników internetu” (Austrian alliance)

Twoi przedstawiciele:

Rzecznicy grup (sprawozdawcy):

„Cyfryzacja nie tylko ułatwia przyjmowanie treści [wydawców], ale również ułatwia dostęp. Dlatego zaproponowałam rozwiązanie pośrednie: domniemanie prawne. Zapewni ono wydawcom niekwestionowane miejsce przy stole negocjacyjnym, a także niekwestionowaną legitymację procesową w sądach. Pójście dalej jest moim zdaniem krokiem w nieznane.” –Therese Comodini, posłanka do Parlamentu Europejskiego reprezentująca Konserwatystów w Komisji Prawnej oraz osoba ogólnie odpowiedzialna

„Nie ma potrzeby tworzenia nowych praw. Nie ma powodu, by komplikować sytuację, która już jest dość złożona” –Lidia Geringer de Oedenberg, posłanka do Parlamentu Europejskiego reprezentująca Socjalistycznych Demokratów w Komisji Prawnej

„Dobra wiadomość”, „Prawa pokrewne powinny być rozszerzone na agencje prasowe, „Publikacja prasowa to nie tylko utwór literacki, ale również zdjęcia, filmy, wszelkiego rodzaju nowe materiały – musimy uznać te prawa w odniesieniu do tych utworów” –Jean-Marie Cavada, poseł do Parlamentu Europejskiego reprezentujący Liberałów

„Zapewnienie prawa do udostępniania linku do wiadomości jest niezwykle ważne”, „[Wniosek] należy skreślić”, „Możemy omówić [kompromisowy wniosek pani Comodinis], ale mam obawy” –Julia Reda, posłanka do Parlamentu Europejskiego reprezentująca Verts/ALE

Indywidualni posłowie do PE:

„A Bardzo dobry wniosek”, „Naprawdę musimy pomyśleć o wkładzie wydawców” –Angelika Niebler, posłanka do Parlamentu Europejskiego, konserwatystka

„Wolność prasy jest zagrożona”, „Potrzebujemy powiązanych praw dla pracowników prasy” –Constance LeGrip, posłanka do Parlamentu Europejskiego, konserwatystka

„Wniosek Komisji był bardzo dobry„, „Inni wykorzystują prawną słabość wydawców”, „Wynagrodzenie mediów jest kwestionowane”, „[Pani Comodini] […] zapomniała o celu.” –Virginie Rozière, posłanka do Parlamentu Europejskiego, S&D

* * *

2. Maszyny cenzury

Plan Komisji Europejskiej: Zobligowanie platform internetowych udostępniających „dużą ilość” zamieszczanych przez użytkowników treści do skanowania każdej przesyłanej informacji pod kątem potencjalnego naruszenia praw autorskich. Miałoby to zastosowanie oczywiście do usług udostępniania filmów i zdjęć, ale również do serwisów takich jak Wikipedia, Github i wielu innych. Musiałyby opracować technologię potrzebną do wykrywania pewnych treści i kontrolowania wszystkich treści zamieszczanych przez użytkowników.

Niezależni eksperci:

„Panuje niezależny konsensus w środowisku naukowym, że nie można [tego] pozostawić.List otwarty europejskich ośrodków badawczych

„Nieprzemyślane, źle sformułowane i niezgodne z ustanowionym prawem” … „Betrays […] an alarming disregard for the law of fundamental rights.” Dr. Christina Angelopoulos, Centre for Intellectual Property and Information Law, University of Cambridge

„Może … prowadzić do zamknięcia się w dominacji YouTube w UE”, „wejście na ten rynek dla nowych podmiotów może stać się niemalże niemożliwe” Europejskie Stowarzyszenie Praw Autorskich

„Dyrektywa w sprawie handlu elektronicznego zakazuje państwom członkowskim wymagania od pośredników nakładania ogólnych obowiązków kontrolnych. Natomiast [wniosek] zdaje się wprowadzać taki obowiązek.” Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego

„Ostatecznym rezultatem reformy może więc być dalsza koncentracja rynku i mniejsza różnorodność informacji”, „Znacznie trudniej będzie znaleźć inwestorów dla nowych platform typu start-up” prof. dr Martin Senftleben, profesor prawa własności intelektualnej, VU Amsterdam

Obrońcy praw:

„Ani wyważone, ani racjonalne”, „Mnóstwo pomysłów, które zaszkodzą użytkownikom i platformom, z których korzystają, w Europie i na świecie”, „niezgodne z europejskim prawem i prawami człowieka (EFF), „Znacznie ograniczyłoby sposób, w jaki Europejczycy tworzą, udostępniają i komunikują się w internecie”, „narusza prawa podstawowe użytkowników”, „źle ukierunkowane” , „niebezpieczny precedens” (Communia), „Sprywatyzowana cenzura i filtrowanie wolności słowa” (EDRi),bardzo negatywny wpływ na internet”, „prawie na pewno zaszkodzi rozwojowi europejskiego przemysłu cyfrowego” (Open Rights Group)

Wasi przedstawiciele:

Rzecznicy grup (sprawozdawcy):

„Potrzebujemy ochrony prawa autorskiego bez zmieniania dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego lub utraty wyjątków i ograniczeń o które bardzo walczyliśmy”, „Nie zgadzam się, że powinniśmy zapewnić opakowanie prawne w celu pokrycia środków technicznych”, „Potrzebujemy pewności co do tego, o kim mówimy i do jakich treści się odnosimy.”– Therese Comodini, posłanka do Parlamentu Europejskiego reprezentująca Konserwatystów w Komisji Prawnej oraz osoba ogólnie odpowiedzialna

„Wszystkie te [platformy], które twierdzą obecnie, że tylko przechowują treści, w rzeczywistości robią więcej” –Pascal Arimont, poseł do Parlamentu Europejskiego reprezentujący Konserwatystów w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

„Bardzo dobre intencje”, „nie jest to dobry wniosek, ponieważ jest bardzo niejasny i nie będzie możliwe wdrożenie go w praktyce”, „nie uważam, że należy [to] włączyć do tego prawodawstwa” –Lidia Geringer de Oedenberg, posłanka do Parlamentu Europejskiego reprezentująca S&D w Komisji Prawnej

„W przypadku nakładania obowiązków na pośredników należy szanować podstawowe wolności internetowe użytkowników ta izba wytrwale walczy z”, „ta izba wytrwale walczy z masową inwigilacją–Catherine Stihler, posłanka do Parlamentu Europejskiego reprezentująca S&D w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

„To właśnie zły sposób próbowania uchwalania przepisów dotyczących internetu”, „stwarza ryzyko naruszenia wolności internetowej dla konsumentów” –Daniel Dalton, poseł do Parlamentu Europejskiego reprezentujący eurosceptycznych Konserwatystów w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Bardzo ważne„, „Istnieją filtry w odniesieniu do treści wrażliwych, zwalczania terroryzmu i rasizmu oraz podżegania do nienawiści – dlaczego więc tak trudne ma być rozszerzenie filtrowania na treści objęte prawami autorskimi? Mamy już takie mechanizmy„, „Musimy wyjaśnić, że platformy pełnią aktywną rolę w komunikacji ze społeczeństwem”, „Należy zrobić więcej–Jean-Marie Cavada, poseł do Parlamentu Europejskiego reprezentujący Liberałów w Komisji Prawnej

„W dyskusji zdecydowanie brakuje dowodów” „nie wierzę w podejście, w którego przypadku platformy kontrolują treści za pomocą automatycznych systemów–Kaja Kallas, posłanka do Parlamentu Europejskiego reprezentująca Liberałów w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

„Powoduje tarcie z istniejącym prawem UE”, „powoduje zerwanie z [tym, co] jest kluczowe dla powodzenia gospodarki internetowej”, „konflikt z prawami podstawowymi”, „należy skreślić”, „wniosek [pani Comodini] nadal rozszerza odpowiedzialność”, „nadal wymienia Content ID jako opcję w odniesieniu do środków podejmowanych przez platformy”, „nie uważam, że powinniśmy zachęcać do stosowania takich środków nawet jako opcji” –Julia Reda, posłanka do Parlamentu Europejskiego reprezentująca Zielonych

Indywidualni posłowie do PE:

„Musimy utrzymać i wzmocnić [plan]” –Constance LeGrip, posłanka do Parlamentu Europejskiego, konserwatystka

„Musimy przyjąć znacznie bardziej krytyczne podejście do platform”, „nie uważam, że istnieje rozróżnienie między aktywnymi i biernymi platformami, moim zdaniem wszystko jest aktywne„, „Jeżeli tworzymy algorytm, oceniamy, do czego służy”, „Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak wolny internet, ponieważ wszyscy jesteśmy zaangażowani w internet, publiczne udostępnianie przedmiotów i utworów, mamy zobowiązania w tym zakresie i musimy podlegać prawu” –Mary Honeyball, posłanka do Parlamentu Europejskiego, S&D

„[Na platformach] prowadzi się pewne prace redakcyjne, niektóre platformy ograniczają niektóre utwory, ponieważ mogą być obraźliwe”, „[Wniosek Komisji] idzie w dobrym kierunku, chciałabym, aby sięgał jeszcze dalej –Virginie Rozière, posłanka do Parlamentu Europejskiego, S&D

„Komisja opracowała bardzo rozsądny wniosek„, „[Wniosek pani Comodini] bardzo osłabiłby pierwotny wniosek, preferuję jasne sformułowania Komisji” –Angelika Niebler, posłanka do Parlamentu Europejskiego, konserwatystka

***

Posłowie do Parlamentu Europejskiego broniący tych planów mają wyłącznie dobre intencje, chcąc pomóc twórcom lub przedsiębiorcom w gospodarce kreatywnej. Dlatego są otwarci na argumenty dużego lobby branży wydawniczej i muzycznej, według którego platformy internetowe – bogate, nadużywające władzy zagraniczne podmioty – powinny być wykorzystane w tym celu.

Wszyscy zgadzamy się, że platformy internetowe muszą podlegać demokratycznym regulacjom. A w tym gwałtownie zmieniającym się krajobrazie medialnym twórcy zasługują na wsparcie. Jednakże, jak jednogłośnie potwierdzają eksperci akademiccy: problem, winni i rozwiązania są tu błędnie identyfikowane. Obecne plany mogą raczej przynieść skutki odwrotne od zamierzonych i spowodować masowe szkody dla internetu niż naprawić rzeczywisty problem lub poprawić życie jakiegokolwiek artysty.

W tym momencie wynik niniejszej debaty jest niepewny. Czy możesz pomóc uświadomić tym politykom, że ich poparcie dla tych złych pomysłów jest nie tylko niezgodne z przeważającą opinią ekspertów, ale również z wolą ich wyborców?

Wybierz ulubiony cytat z powyższych wypowiedzi ekspertów i powiadom reprezentujących Cię posłów do PE o Swojej opinii. Informuj ich o ocenach ekspertów, pytaj o ich stanowisko i spokojnie dziel się swoimi obawami:

Źródła cytatów posłów do PE: Debaty w Komisji Prawnej w styczniu i marcu 2017 r., w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w marcu 2017 r.

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.